Сiз сайттың ескi нұсқасында отырсыз. Жаңа нұсқасына ɵту үшiн келесiнi басыңыз

Академиялық саясат

 1. ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Университеттің Академиялық саясаты (бұдан былай - Саясат) білім саласындағы қолданыстағы заңнамасына сәйкес, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің нормативтік-құқықтық актілер негізінде, «С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ» КеАҚ-ның басым міндеттері мен стратегиясын ескере отырып дайындалды.

Саясат Ережелері Қазақстан Республикасында білім беру қызметін реттейтін нормативтік актілері, Университет Жарғысы мен стратегиясы, білім беру бағдарламаларына қойылатын талаптары өзгерген жағдайда қайта қарастырылады.

Академиялық саясат білім алушыға бағдарланған оқытуды іске асыруына және білім сапасын арттыруға бағытталған білім беру қызметін жоспарлап, басқару және оқу үрдісін тиімді ұйымдастыру мақсатында шаралар, ережелер мен рәсімдер жүйесі болып табылады.

Университеттің академиялық стратегиясы бәсекеге қабілетті кадрларды даярлауға және оқу кезеңінде қосымша құзыреттерді дамытуға, интеграцияланған білім беру-зерттеу құрылымдарын құруға, академиялық кезеңдерді дербес анықтауға, оқу процесін ұйымдастыруға, ішкі және сыртқы еңбек нарығының сұраныстары бойынша жаңа білім беру бағдарламаларын болжауға және әзірлеуге бағытталған.

Академиялық саясаттың мақсаты- білім алушыларға бәсекеге қабілетті білім беру бағдарламаларын қалыптастыру және академиялық ұтқырлықты дамыту арқылы сапалы білім беру қызметтерін ұсыну.

Академиялық саясаттың міндеттері:

 • өзінің ғылыми нәтижелеріне, кәсіби стандарттарға сәйкес келетін, мультидисциплинарлық, пәнаралық және трансдисциплинарлық тәсілдерге ие алдыңғы қатарлы шетелдік ғылыми жетістіктерге негізделген білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жетілдіру;
 • студентке бағдарланған оқыту үшін білім беру ортасын және әлеуметтік инфрақұрылымды құру;
 • білім беру ортасын басқарудың тиімділігін арттыру үшін жоғары білікті профессор-оқытушы құрамын қалыптастыру. 
 1. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ САПАЛЫ КОНТИНГЕНТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ САЯСАТЫ

"С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ-да білім беру бағыттары мен деңгейлері бойынша білім алушылар контингентін қалыптастыру келесі қағидаттар бойынша жүзеге асырылады:

 • әр түрлі оқыту технологияларын, оның ішінде дәстүрлі, қашықтықтан және аралас технологияларды қолдана отырып, ҚР және шетел азаматтарының барлық санаттары үшін университеттің білім беру бағдарламаларының тең қол жетімділігі;
 • ҚР Білім беру қызметтері нарығына және шетелде білім беру өнімін дамытуға ықпал ететін маркетингтік іс-шараларды кеңінен қолдана отырып, университет мамандарын даярлау бағыттарының білім беру бағдарламаларына бағдарланған талапкерлерді іріктеу;
 • жоғары оқу орнына дейінгі білім беруді дамыту мақсатында "С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ түсу үшін мектептер мен колледждерге биология, математика, физика, химия және информатика пәндерін тереңдетіп оқытуға көмек көрсету ;
 • жеке қасиеттерін, ерекшеліктері мен қабілеттерін дамыту негізінде мектеп пен колледж оқушыларының ерте кәсіби таңдауын қалыптастыру үшін мектеп пен колледж оқушыларын университет қызметкерлерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту арқылы мектеп пен ЖОО арасындағы дидактикалық кедергіні жеңу;
 • университеттің білім беру бағдарламаларына талапкерлердің қосымша сынағын (емтихан, әңгімелесу, тестілеу) өткізу арқылы конкурстық іріктеу;

Талапкерлерді қабылдау Қабылдау комиссиясы туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

 1. САПАЛЫ ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАР ҚҰРАМЫН, ӘКІМШІЛІК-БАСҚАРУ ПЕРСОНАЛЫН ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КАДР САЯСАТЫ

"С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ-да профессор-оқытушылар құрамын, әкімшілік-басқару персоналын және қызметкерлерді қалыптастыру  келесі қағидаттар бойынша жүзеге асырылады:

 • кәсіби өсуді одан әрі дамыта отырып, жұмысқа алу кезінде әділ және ашық процесс негізінде ПОҚ мен қызметкерлерді конкурстық іріктеу;
 • университеттің білім беру бағдарламаларының біліктілік талаптарына сәйкес келетін жоғары білікті мамандарды тарту;
 • кәсіби өсуді дамыту жоспары бар жас оқытушыларды қолдау;
 • оқу-әдістемелік, ғылыми - зерттеу, қоғамдық өмірге және академиялық ұтқырлыққа қатысу үшін профессор-оқытушылар құрамына, әкімшілік-басқару персоналына және қызметкерлерге жағдай жасау;
 • профессор-оқытушылар құрамына, әкімшілік - басқару персоналына және қызметкерлерге кәсіби біліктілігін дамыту және арттыру үшін жағдай жасау;
 • қызметкерлерді ынталандыру тетіктерінің жұмыс істеуі, жаңа қызметкерлерді бейімдеу, қызметкерлерге қатысты аттестаттау және тәртіптік шараларды қолдану, қызметкерлерді жұмыстан шығару.

Кадрлық саясат қағидаттарын іске асыру ПОҚ бос лауазымдарына конкурстық орналастыру туралы ереже; Кафедралардың ПОҚ штаттық құрамы туралы ережеге; ПОҚ үстемеақысын белгілеу туралы ереже; Номинациялар бойынша кафедралар мен факультеттердің ПОҚ материалдық көтермелеу жүйесі туралы ережеге; "ЖОО үздік оқытушысы" конкурсына қатысу үшін ПОҚ іріктеудің ішкі кезеңін өткізу тәртібі туралы ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

 1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ МЕН ЭЛЕКТРОНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҚАЛЫПТАСТЫРУ САЯСАТЫ

"С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ-да университеттің білім беру бағдарламаларын әзірлеу және қалыптастыру білім беру процесіне барлық мүдделі қатысушылардың қатысуымен: оқытушы - білім алушы - жұмыс беруші өтуі және келесі қағидаларды ұстануы тиіс:

 • еңбек нарығында сұранысқа ие болу, әлеуетті тұтынушылардың сұраныстарына жауап беру, халықаралық студенттер алмасу мүмкіндіктерін ескеру, ұлттық біліктілік шеңбері мен кәсіби стандарттардың талаптарына сәйкес келу;
 • оқу нәтижелерінің сипаттамасын, еңбек шығындарын (академиялық кредиттердің көлемін), оқыту мен оқыту тәсілдерін, білім алушылардың оқу жетістіктерінің нәтижелерін бағалау әдістері мен критерийлерін қоса алғанда, дәреже алуға әкелетін бағдарламаның нақты сипаттамасын қамтуы тиіс;
 • әр түрлі бейіндегі немесе жеке оқу траекториясының қажеттіліктері бар білім алушыларды таңдау мүмкіндігі үшін бағдарлама құрылымының икемділігі және оқу іс-әрекетінің қосымша түрлерін ұсыну;
 • модульдерге кіретін пәндерге құзыреттілікті жеткізу және пәндердің оқу әдістемелік кешеніне құзыретті тәсілді енгізу мақсатында күтілетін оқу нәтижелері, оқу қызметі мен оқу нәтижелерін бағалау арасындағы өзара байланыс;
 • оқыту әдістемесінде сандық технологияларды қолдану.

Білім беру бағдарламаларын қалыптастыру қағидаттарын іске асыру Ережелерге сәйкес жүзеге асырылады. Білім беру қызметтерін жобалау және әзірлеу туралы ұйым стандарты; Білім беру бағдарламасының оқу-әдістемелік кешені мен пәндердің оқу-әдістемелік кешенін ұйымдастыру стандарты, құрылымы, мазмұны, әзірлеу және бекіту тәртібі; Оқу-әдістемелік әдебиеттерді дайындау, сараптау және басып шығару туралы ұйым стандарты; Академиялық сапа жөніндегі Кеңес туралы ереже; ББ даму жоспарын әзірлеу тәртібі туралы ереже; Әдістемелік Кеңес туралы ереже; Факультеттің әдістемелік комиссиясы туралы ереже; Оқу жоспарлары, бағдарламалары және білім алушылардың өзіндік жұмысының сапасын бақылау жөніндегі комитеттердің қызметі туралы ереже.

Университеттің электрондық білім беру ресурстарының дерекқорын (ЭБР) әзірлеу кезінде мынадай талаптар мен қағидаттар сақталуы тиіс:

 • оқу материалы мазмұнының өзектілігі, қол жетімділігі, дұрыстығы, ғылыми сенімділігі. ЭБР көмегімен оқу материалын меңгеру процесі ғылыми танымның заманауи әдістерін (эксперимент, салыстыру, бақылау, абстракциялау, жалпылау, нақтылау, ұқсастық, индукция және дедукция, талдау және синтез, модельдеу әдісі және т.б.) қамтуы тиіс.
 • онлайн режимінде білімді тексеру жүйесінің болуы. EБР-ды ыңғайлылы пайдалану; бір бөлімнен екіншісіне жеңіл, түсінікті ауысулар қарапайым және түсінікті болуы керек.

EБР сенімділігі, мазмұнды жаңартудың ыңғайлылығы мен қарапайымдылығы, сыртқы әсерлерден қорғау, EБР тұрақтылығы.

 • Дизайнның эргономикалық талаптарға сәйкестігі (оның ішінде зерттелетін объектілерді, олардың макеттерін немесе модельдерін сезімдік қабылдауды есепке алу және оларды білім алушылардың жеке бақылауы, виртуалды шындықты құру).
 • білім беру процесінің барлық қатысушыларына ЭБР қолжетімділігі-24/7.
 • платформаны дамыту перспективасы-қазіргі заманғы технологияларды қолдай отырып, жүйенің нұсқаларын жақсарту.

Сапалы техникалық қолдау, жұмысқа қабілеттілікті қолдаудың болуы, ЭБР (жүйе) қателері мен осалдықтарын жою.

Электрондық білім беру жүйесін қалыптастыру қағидаттарын іске асыру Ережелерге сәйкес жүзеге асырылады. С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ-да қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже; Ресми ақпараттық сайт туралы ереже; Ақпараттандыру жөніндегі Кеңес туралы ереже; Ақпараттық қауіпсіздік саясаты туралы ереже. 

 1. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ПӘНДЕРІН ТАҢДАУ ЖӘНЕ ТІРКЕУ САЯСАТЫ

Білім алушылардың оқу пәндерін таңдау және тіркеу студенттерге бағдарланған білімге бағытталған. Оқытудың жеке траекториясын қалыптастыру және құру мынадай қағидаттар бойынша жүзеге асырылады:

 • пәнді оқытудың логикалық реттілігі және пререквизиттердің болуын есепке алу;
 • қажетті құзыреттілікке ие болу үшін пәндерді таңдаудың еріктілігі;
 • жеке оқу жоспарын қалыптастыру және орындау үшін білім алушының дербестігі мен жауапкершілігі;
 • модульдік білім беру бағдарламасынан жоғары оқу орны компонентінің (ЖООК) және таңдау компонентінің (ТК) пәндерін немесе пәндер модулін міндетті түрде таңдау;
 • аралас немесе бейінді білім беру бағдарламалары(Міпог) бойынша қосымша құзыреттер алу мүмкіндігі;

Академиялық ағындарда, топтарда, кіші топтарда білім алушылардың саны осы пәнге және осы оқытушыға жазылған білім алушылардың жеткілікті саны бойынша қалыптастырылады (кіші топқа кемінде 12-15 адам, топқа 25-30 адам, академиялық ағынға 100-150 адам);

Білім алушыларды оқу пәндеріне (Enrollment) жазуды білім алушыны тіркеу және аттестаттау бөлімі ұйымдастырады. Білім алушылармен әдістемелік және кеңес беру жұмыстарын эдвайзерлер жүргізеді. Білім алушыларды тіркеу нұсқаулыққа сәйкес білім алушылардың эдвайзері – академиялық консультант арқылы жүзеге асырылады. Эдвайзер термині және т.б. туралы «Студенттерге қолдау көрсету қызметтерін бағалау механизмі туралы ережеде» айтылады.

 1. БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІН ЖОСПАРЛАУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ САЯСАТЫ

"С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ-да оқу процесін жоспарлау және ұйымдастыру "белгілі бір қағидаттарға  сай болуы керек:

 • студентке бағдарлану, пәнаралық, практикаға бағдарлану,Ұлттық біліктілік шеңберіне (ҰБШ) сәйкес білім беру деңгейлері бойынша кәсіптік стандарттардың талаптарына сәйкес келу;
 • сыни және проблемалық-бағдарланған ойлауды дамыту, өмір бойы оқыту, коммуникативтілік, көшбасшылық және командалық жұмыс, корпоративтік этика, сапа мәдениеті және академиялық адалдық;кәсіпкерлік, инновация және тәуекелдерді қабылдауға дайын болу;
 • ғылыми негізділігі және практикалық қолданылуы (мазмұны жас ерекшелік психологиясы мен педагогикасының негізгі ережелеріне сәйкес келуі тиіс, бұл ретте бұқаралық практикада қосымша білім беруді іске асыру мүмкіндігі болуы тиіс);
 • білім алушылар мен оқытушылардың болашақ маман үшін қажетті құзыреттілікті алу үшін қажетті оқу траекториясын бірлесіп жоспарлауы, яғни оқытушының бірлескен қызметін технологиялық жұмысты орындауға ғана емес, ең алдымен шығармашылық және зияткерлік әлеуетті дамытуға бағыттай білуі;
 • дамыта білім беру, қатысушыларды оқытудың басынан бастап шығармашылық өнімді қызметке қосу және білім беру процесін білім алушылардың жеке қажеттіліктеріне сәйкес құруды болжау;
 • толықтық, қажеттілік және жеткіліктілік өлшемдеріне сәйкес болу (қойылған мақсаттар мен міндеттерді тек қажетті және жеткілікті материалда шешуге мүмкіндік беру, ақылға қонымды «минимумға» барынша жақындау.

Бір оқу жылы шеңберінде университетте білім беру процесі университеттің Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітілетін академиялық күнтізбе негізінде әртүрлі технологияларды (дәстүрлі күндізгі, күндізгі - қашықтықтан, аралас) қолдану арқылы жүзеге асырылады. Әр түрлі оқыту технологияларын қолдана отырып, білім беру қызметтерін ұсыну үшін университет оқытушылары мен білім алушылары "Platonus" ААЖ, МООDLe ҚБЖ, жазбаша жұмыстарды тексеру ААЖ (UniHab), сондай-ақ ZOOM, CiscoWebex және т. б. онлайн-сабақтар өткізуге арналған платформаларды пайдаланады.

Университетте академиялық кезең 10 аптаға созылатын триместр анықталған. Бір оқу жылы үш триместр мен жазғы семестрді қамтиды. Әрбір академиялық кезең (триместр) емтихан сессиясымен аяқталады, тиісінше әрбір оқу пәні бір академиялық кезеңде оқытылады және қорытынды бақылаумен (емтиханмен) аяқталады. Білім алушыларды аралық аттестаттау емтихан тапсыру, курстық жұмыстарды (жобаларды) және кәсіптік практика бойынша есептерді қорғау нысанында міндетті түрде баға қоя отырып өткізіледі және емтихан сессиясы ретінде айқындалады. Білім алушыларды аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) академиялық күнтізбеге, оқу жұмыс жоспарына және оқу бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады.

Кәсіптік тәжірибе, дипломдық жұмыстар (жобалар), магистерлік/докторлық диссертациялар (жобалар) білім беру бағдарламаның тиісті модульдеріне енгізіледі. Бұл ретте кәсіптік тәжірибенің әр түрі модульдердің әр түрлеріне  енгізіледіКәсіптік тәжірибе білім алушының міндетті оқу түрі болып табылады. Кәсіптік тәжірибені академиялық кезеңнен тыс, сонымен қатар, академиялық кезең аясында жүргізуге болады.

Білім алушының тәжірибеден өту кезінде нормативтік жұмыс уақыты апта ішінде 30 сағатқа (5 жұмыс күндік апта ішінде күніне 6 сағатқа) тең екендігін есепке ала отырып,  тәжірибелер ұзақтығы аптамен есептелінеді. Студенттердің практикалық дайындығын ұйымдастыру және өткізу тәртібі ӘН; СМЖ ӘН 02.20-2017 Докторант, магистранттардың практикалық дайындығын ұйымдастыру және өткізу тәртібі; Дуалды оқыту ережесі.

Кәсіптік практиканың барлық түрлеріне басшылықты бітіруші кафедралардың оқытушылары және (немесе) өндірістен және ҒЗИ-нан практик-мамандар жүзеге асырады.

Ғылыми тағылымдамаларға, зерттеу практикаларына басшылықты ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы бар және (немесе) ғылыми зерттеулермен белсенді айналысатын оқытушылар және (немесе) білім алушының оқу қызметінің осы түрлерінің бейініне сәйкес келетін ғылыми жарияланымдары бар ғылыми қызметкерлер, практик-мамандар жүзеге асырады.

Ғылыми-зерттеу немесе эксперименттік-зерттеу жұмысының нәтижелерін магистрант және докторант есеп түрінде ресімдейді және әрбір оқу кезеңінің (триместрдің) соңында кафедра отырысында тыңдалады.

Білім алушылар жыл сайын оқу жылы аяқталғаннан кейін магистрант/докторант жеке жұмыс жоспарын орындау бойынша академиялық аттестаттаудан өтеді.

Әрбір оқу пәнінің көлемі академиялық кредиттердің бүтін санын құрайды. Бұл орайда пән көлемі 5 академиялық кредиттен кем болмау керек. Жекелеген жағдайларда пәндерге 3-4 академиялық кредиттен бағала кредиттен беруге рұқсат етіледі. 1 академиялық кредит 30 сағатқа тең. 1 академиялық сағат 50 минутқа тең.

Дене шынықтыруды, тілдерді қоспағанда, әрбір оқу пәні бір қайталанбайтын атауға ие. Бір модульдің көлемі екі және одан да көп оқу пәндерін немесе бір және одан да көп пәндерді оқу жұмысының басқа түрлерімен ұштастыра отырып қамтиды.

Дәріс оқуға ғылыми дәрежесі (ғылым докторы (немесе) ғылым кандидаты, философия докторы (PhD) және (немесе) бейіні бойынша доктор дәрежесі, ғылыми атағы (қауымдастырылған профессор (доцент), профессор) бар профессорлар, доценттер, аға оқытушылар және (немесе) оқытушы лауазымында кемінде үш жыл жұмыс өтілі немесе бейіні бойынша кемінде бес жыл практикалық жұмыс өтілі бар аға оқытушылар жіберіледі, сондай-ақ, ғылыми қызметкерлер, еңбек сіңірген мәдениет, өнер, спорт қайраткерлері, шығармашылық одақтардың мүшелері немесе тәжірибелі мамандар тартылуы мүмкін.

Игерілген академиялық кредиттерді есепке алу оқу пәні бойынша емтиханды оң бағаға тапсырған кезде ғана жүзеге асырылады. "Қанағаттанарлықсыз" деген бағаға емтихан тапсырған жағдайда оқу пәнін қайта тапсыруға немесе қайта оқуға рұқсат етіледі.

Қашықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, білім беру процесін ұйымдастыруда оқу сабақтары "on-line" немесе "on-line"және "off-line" (аралас оқыту) режимінде өткізіледі.

"On-line" режиміндегі оқу сабақтары нақты уақыт режимінде оқудың өзара іс-қимыл процесін көздейді: бейнеконференция (ZOOM, Hangouts және т.б.)

"Off-line" режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен білім алушының қарым-қатынасы асинхронды түрде, яғни "PLATONUS" ААЖ, "MOODLE" ҚБЖ жеке платформасы және олардың ішкі байланыс сервистері, чаттар мен форумдар арқылы жүзеге асырылатын оқудың өзара іс-қимыл процесін көздейді. Аралас оқыту кезінде дәрістер "on-line" режимінде, ал практикалық және зертханалық сабақтар университеттің мамандандырылған аудиторияларында өткізіледі.

Академиялық кезеңде білім алушы күн сайын "PLATONUS" ААЖ платформасындағы жеке кабинетке оқу материалын алу үшін университет сайтының "Қашықтықтан оқыту" бөліміндегі "Сабақ кестесі" бөлімінде орналастырылған сабақ кестесіне сәйкес кіреді, "тапсырма" модуліндегі тапсырмаларды өз бетінше орындайды және оларды оқытушылардың талаптарына сәйкес ұсынады. Оқу процесінде университет кітапханасының электрондық ресурстары және қол жетімді электрондық ресурстар (МООК, шетелдік жоғары оқу орындарының тегін курстары және олар ұсынатын вебинарлар) пайдаланылуы мүмкін.

Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау "PLATONUS" ААЖ платформасында "ТАПСЫРМА" және "Тестілеу" модульдерінде пәннің силлабусында көрсетілген жұмыстарды тапсыру кестесіне сәйкес жүзеге асырылады. Оқытушы бағаларды жүйенің электрондық журналына қояды. Білім алушылар өздерінің логині мен паролін пайдалана отырып, оқу жетістіктері бойынша өз бағаларын қарай алады.

Білім алушылар ағымдағы және қорытынды бақылау тапсырмаларын орындау кезінде Академиялық адалдық кодексін сақтауы тиіс.

Қашықтан оқыту технологиясы кезінде білім алушылардың оқу сабақтарына шығуы (веб-конференцияның сәйкестендіру нөмірінің, "PLATONUS" ААЖ логині мен паролінің көмегімен) міндетті болып табылады және сабақ кестесіне сәйкес жүзеге асырылады. On-line режимінде өткізілетін сабақтарға кешігуге және шықпауға жол берілмейді. Оқытушы сабаққа қатысуды белгілейді және күнделікті мониторинг жүргізеді.

"PLATONUS" ААЖ порталындағы "ОӘК" бөлімінде әрбір пән үшін ПОӘК және силлабустар, ал "Тапсырма" бөлімінде әр тақырып бойынша орындауға арналған тапсырма орналастырылған. "MOODLE" ҚБЖ порталында да силлабус, оқу материалдары мен тапсырмалардан тұратын пәндер бойынша курстар орналастырылған.  Moodle пайдалану үшін кез-келген веб-браузер жеткілікті.

Қашықтан оқыту технологиясын қолдана отырып, кәсіптік практикадан өту мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:

 1. Ғылыми жетекші "Platonus" ААЖ, "MOODLE" ҚБЖ-ға есепті орындау және тапсыру мерзімдерін белгілей отырып, практикадан өту бойынша әдістемелік нұсқаулар мен техникалық тапсырмаларды жүктеуге міндетті;
 2. Білім алушы практика өтетін орны жөнінде тапсырмалар бойынша материалдар жинап, плагиатқа қарсы тексеру және ғылыми жетекшіге жіберу үшін университеттің сайты арқылы жазбаша жұмыстарды тексерудің автоматтандырылған жүйесінде есептерді тіркеуі керек;
 3. Ғылыми жетекші пікірді тіркей отырып, есептерді тексереді және бағалайды;
 4. Кафедра меңгерушісі белгіленген кестеге сәйкес білім алушылардың есептерін қорғау бойынша ZOOM платформасында веб-конференция арқылы комиссия жұмысын ұйымдастырады. Excel_2017.12.22-де түсініктемелері бар есеп берумен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулық.

Бітіруші курстардан қорытынды аттестаттауды қабылдауды ұйымдастыруда кешенді емтихан қашықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, компьютерлік тестілеу нысанында емтихандар кестесіне сәйкес өткізіледі ("PLATONUS" ААЖ-дағы "ТЕСТІЛЕУ" модулі). Platonus ААЖ ережесі; С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ-де қашықтан білім беру технологиялары бойынша оқу процесін ұйымдастыру туралы ереже; Қашықтан оқытуға арналған контент-тестілер туралы ереже; 2017.09.25_ Platonus ААЖ-да тестілерді рәсімдеу және орналастыру бойынша нұсқаулық; 2018.11.19_ Platonus ААЖ-да тестілерді рәсімдеу және орналастыру бойынша нұсқаулық; 2020.03.18_ ҚБТ-ны пайдалана отырып оқу сабақтарын өткізудің ерекшеліктері; 2020.04. 03_ Апелляция алгоритмі;

Бітіру жұмыстарын қорғау (дипломдық, магистрлік, докторлық) веб-конференция платформасын қолдана отырып, комиссия төрағасы мен аттестаттау комиссиясының барлық мүшелерін міндетті түрде қосу арқылы жүзеге асырылады. Бітіру жұмыстарын қорғау кезінде прокторинг жүйелері қосылады (жеке тұлғаны тексеру, дыбыс пен экранды камерамен жазу, іс-әрекетті бақылау, сенімділік туралы есеп, проктордың хаттамаларын тексеру).

Білім алушылар презентация материалын алдын-ала және қорытынды жұмыстың тақырыбы бойынша 7-10 минутқа есеп дайындайды. Білім алушылар баяндаманы презентациялық материал түрінде көрсетеді және комиссия мүшелерінің сұрақтарына жауап береді. СО СМЖ 02.2007-2020 білім алушылардың білімін бақылау және қорытынды аттестаттауды өткізу; ZOOM КЕСТЕСІ. Жазбаша жұмыстарды көшіріп алу мәніне тексеру туралы ереже

2021-2021 оқу жылының бірінші триместрінде оқу үдерісін ұйымдастыру.

Білім алушылар үшін 2021-2022 оқу жылының бірінші триместріндегі оқу үдерісінің форматы көрсетілген кестеге сәйкес жүргізіледі.

Семинарларлық, практикалық және зертханалық сабақтар СЭР сәйкес, аудиториялардың толтырылуы 40-50% - дан аспайтын, әлеуметтік қашықтық - бір адамға 5 шаршы метрді сақтай отырып өткізіледі.

Спортзалдағы білім алушылар әлеуметтік қашықтықты ескеруі тиіс - 1 шаршы метрге 1 адам, бірақ олар бөлмені толтырудың 40% -ынан аспауы керек.

Университеттебетперде кию режимі қатаң сақталады, сонымен қатар оқу кезеңінде дәліздер мен рекреациялар мерзімді желдетіліп тұрады. Жалпы қолданыстағы жабдықтардың беттері үнемі дезинфекцияланады.

Университеттің барлық ғимараттарына кіру Ashyq жүйесі бойынша қатаң түрде жүргізіледі. Білім алушылар оқу корпустары мен жатақханаларға кірген және шыққан кезде:

 1. Күнделікті таңертеңгі сүзгі қамтамасыз етілген (байланыссыз термометрмен термометриялау, ғимаратқа кірерде қолды антисептикпен өңдеу, дезинфекциялаушы төсенішке кіргенде аяқ киімнің табанын өңдеу);
 2. Ashyq жүйесі тамақтану орындарында, кітапханаларда және университет аумағында білім алушылардыңкөп жүретін жерлерінде орнатылған.
 3. Университетте СЭР нормаға сәйкес келеді.

Коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмауға байланысты шектеу шаралары кезеңіндегі мәдени–тәрбиелік, бұқаралық спорттық, яғни барлық іс –шараларды өткізуге шектеу қойылған.

 1. САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ІШКІ КЕПІЛДІКТЕРІ ЖӘНЕ АКАДЕМИЯЛЫҚ АДАЛДЫҚ САЯСАТЫ

Оқу процесіне қатысушылардың жеке адалдығын және оқу кезіндегі өзара іс-қимыл процесіне жауапкершілігін дамытатын академиялық адалдығының негізгі принциптері:

 1. академиялық жұмыста адалдық пен өзара сыйластықты қалыптастыратын негізгі институционалдық құндылық ретінде академиялық адалдықты қамтамасыз ету;
 2. жоғары этикалық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған академиялық адалдықтың әділ және объективті ережелерін бекіту;
 3. басқа білім беру ұйымдарының верификацияланатын транскрипті негізінде білім алушының кредиттерін қайта есептеудің нақты тетігі мен тәртібін айқындау арқылы білім алушыны оқытудың дәйекті және үздіксіз траекториясын қамтамасыз ету;
 4. оқытушының академиялық мәдениетті қалыптастыруға ықпал ететін тәлімгер ретінде өзінің білім алушыларына құрмет көрсетуі;
 5. академиялық адалдықты ілгерілету және қорғау үшін білім беру процесіне қатысушыларды көтермелеу және ынталандыру;
 6. оқытушының пәннің нақты саясатын, білім алушыдан күтілетін талаптарды анықтауы;
 7. оқытушының білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың нақты параметрлері саясатын анықтауы;
 8. Академиялық адалдық қағидаттарын бұзғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шаралар қабылдау;
 9. студенттерге білім беру, әлеуметтік және психологиялық қолдау көрсететін және академиялық әділетсіздіктің алдын алуға мүмкіндік беретін академиялық орта құру.

Сапаны қамтамасыз етудің ішкі кепілдік саясаты ғылыми зерттеулер, оқыту және үйрету арасындағы байланыс арқылы іске асырылады. Университеттің барлық бөлімшелерінің қатысуын және сапаны қамтамасыз етуге тең жауапкершілікті, студенттердің әртүрлі топтарына және олардың қажеттіліктеріне құрмет пен назар аударуды, оқытудың икемді траекторияларын ұсынуды және оқытудың әдістері мен әдістері туралы тұрақты кері байланысты көздейді.

Білім алушылардың білімін бағалау үшін сапа кепілдігінің рәсімдері мыналарды ескеруі тиіс:

 • Бағалаушы тұлғалар тестілеу және студенттердің білімін тексеру әдістерін меңгеруі және осы салада біліктілігін арттыруы тиіс;
 • Бағалау критерийлері мен әдістері алдын ала жариялануы тиіс;
 • Бағалау студенттің жоспарланған оқу нәтижесіне жету деңгейін көрсетуі тиіс. Студент кері байланыс алуы керек, қажет болған жағдайда оқу процесі бойынша кеңестер алуы керек;
 • Емтиханды бір ғана емтихан алушы өткізбеуі тиіс;
 • Бағалау қағидалары жеңілдететін мән-жайларды есепке алуды қамтуы тиіс;
 • Бағалау барлық студенттер үшін дәйекті, объективті және белгіленген ережелерге сәйкес жүргізілуі керек;
 • Апелляцияның ресми рәсімі қарастырылуы тиіс.

Білім беру процесіне қатысушылардың Академиялық адалдық кодексі; С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ студентінің ар-намыс кодексі. Сапаны қамтамасыз етудің ішкі кепілдіктері туралы ереже. 

 1. GPA БЕЛГІЛЕУМЕН ҚОСА, БІЛІМ АЛУШЫЛАРҒА АУЫСУ, ҚАЙТА ҚАБЫЛДАУ, ОҚУДАН ШЫҒАРУ, АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС БЕРУ САЯСАТЫ

Білім алушыларды бір білім беру бағдарламасынан екіншісіне, бір ЖОО-дан екіншісіне ауыстыру және қайта қабылдау жазғы және қысқы демалыс кезеңінде жүзеге асырылады. Білім алушы, егер ол жеке оқу жоспарына сәйкес игерілетін бағдарламаның бірінші академиялық кезеңін толық аяқтаған болса, қайта қабылдау кезінде оқудан шығару мерзіміне қарамастан, кез келген ЖОО-ға ауыстырылады немесе қайта қабылданады.

Оқу курсы білім алушыларды ауыстыру немесе қайта қабылдау кезінде пререквизиттер ескеріле отырып айқындалады. Егер міндетті және жоғары оқу орны компоненттері бойынша академиялық айырмашылық 15 кредиттен аспаса, сол курсқа ауысуы мүмкін.

ЖОО білім алушыны ауыстыру/қайта қабылдау кезінде ББ даярлау бағытын және бейінін, білім алушының оқу жетістіктерін, сондай-ақ білім алушылардың академиялық адалдықты бұзу жағдайларын ескереді.

ББ бейіні сәйкес келмеген жағдайда игеру үшін пререквизиттер белгіленеді. Пререквизиттер жоғары оқу орны оқыған пәндер тізбесі, олардың бағдарламалары және транскриптте көрсетілген академиялық сағаттардағы немесе кредиттердегі көлемі негізінде айқындалады.

Ауыстыру, қайта қабылдау кезінде қол жеткізілген оқу нәтижелері, білім алушының оң бағалары академиялық кредиттерді бір ББ-дан екіншісіне, бір білім беру ұйымынан басқа білім беру ұйымына ауыстыра отырып танылады.

Білім беру гранты бойынша оқитын студент қалауы бойынша білім беру грантын сақтай отырып, басқа ЖОО-ға ауыстырылады.

Білім алушыны ақылы негізден мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқуға ауыстыру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысымен бекітілген «Жоғары білімге ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережесіне» сәйкес оқу процесінде босаған білім беру гранттарын беру жолымен жүзеге асырылады.

Білім алушыларды курстан курсқа ауыстыру білім алушы белгіленген ауысу балынан төмен емес үлгерімнің орташа балына (GPA) қол жеткізген жағдайда жүзеге асырылады.

1 курсты бітірген студенттер үшін ауыстыру GPA 1,86 балдан; 2 курсты бітіргендер үшін – 2,0; 3,4 курсты бітіргендер үшін – 2,1 балдан кем болмауы керек.

Барлық мамандықтар магистранттарына арналған ауысудың GPA 2,3 құрайды.

Барлық мамандықтағы докторанттар үшін ауысудың GPA 2,5% құрайды.

Академиялық демалыстар білім алушыларға науқастануы бойынша ұзақтығы 6 айдан 12 айға дейінгі мерзімге амбулаториялық-емханалық ұйым жанындағы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы бойынша, әскери қызметке шақыру туралы шақыру қағазы негізінде, дүниеге келген, асырап алған бала үш жасқа толғанға дейін беріледі.

Білім алушы ЖОО-дан келесі жағдайларда шығарылады:

 • академиялық тұрғыда үлгермегені үшін;
 • Академиялық адалдық қағидаларын бұзғаны үшін;
 • ішкі тәртіп ережелерін, ЖОО Жарғысын және С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ студенттерінің Ар-намыс Кодексін бұзғаны, оның ішінде оқу тәртібін бұзғаны үшін;
 • білім беру қызметтерін көрсету шартының талаптарын бұзғаны үшін, оның ішінде оқу құнын төлемегені үшін;
 • өз қалауы бойынша;
 • білім алушы қайтыс болған жағдайда.

Осы бөлім бойынша талаптар сілтемеде көрсетілген Білім алушыларды оқудан шығару, ауыстыру, қайта қабылдау және академиялық демалыстар беру тәртібі туралы ереже

 1. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІКТЕРІН БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Білім алушының оқу жетістіктерін бағалау кезінде оқытушылар келесі қағидаларды ұстануы тиіс:

 1. Барлық тапсырмалар жарамды, сенімді және анық болуы керек.
 2. Білім алушының жетістігін бағалау және оның курс немесе модуль элементі шеңберінде оқу нәтижелеріне қол жеткізуін растау үшін бағалаудың әртүрлі әдістерін, яғни жазбаша, ауызша және практикалық тесттердің/ емтихандардың, жобалар мен портфолиолардың барлық спектрін қолдану қажет.
 3. Университеттегі бағалау білім алушылардың өз оқуын басқару қабілетін дамытуы тиіс.
 4. Тапсырмалар білім алушыларды оқу іс-әрекетіне тарту және ол үшін сыйақы ретінде қызмет етуі керек.
 5. Қалыптастырушы тапсырмалар аз болуы керек және аз мөлшерде берілуі керек.
 6. Бағаланатын тапсырманың әр түрінің өзіндік бағалау критерийлері болуы керек.
 7. Бағалау процестері өзін-өзі көрсету элементтерін, серіктестік тексеру мен бағалауды, оқытушының сынын, тапсырманы түзетуді, сыртқы сарапшылардың (емтихан алушылардың) оқуын және т.б. қамтуы мүмкін.
 8. Оқушыға оқуын жоспарлауға және қабілеттерін дамыту үшін кері байланысты пайдалануға көмектесу үшін тапсырмалардың көлемін, әртүрлілігін және уақытын дұрыс ұйымдастыру қажет.
 9. Жұмысты бағалау кезінде оқытушылар оқуды белсенді жақсарту үшін кері байланысты қолдануы керек.

Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, қорытынды бақылауды қабылдауды ұйымдастыру кезінде білім берудің барлық деңгейлері үшін, оқытудың барлық курстары мен нысандары бойынша емтихандар "PLATONUS" ААЖ-да компьютерлік тестілеу нысанында өткізіледі. Емтихан кестесі бойынша білім алушылар (университет сайтының "Қашықтан білім беру" "Емтихандар кестесі" бөлімінде орналастырылған) университет сайты арқылы "PLATONUS" ААЖ-ға кіріп, пән бойынша тестілеуден өтеді.

Жазбаша түрдегі емтихан (демонстрациялық/практикалық емтихан) көзделген пәндер бойынша қорытынды бақылауды қабылдау жазба режимін енгізе отырып, Веб-конференция платформасын қолдана отырып жүзеге асыру қажет. Білім алушылар ZOOM платформасына интернет-ресурстар арқылы (сәйкестендіру нөмірінің көмегімен) қосылады және пән бойынша емтихан тапсырады.

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау саясаты Академиялық адалдық қағидаттарына негізделген. Университеттің білім алушылары, оқытушылары мен қызметкерлері Академиялық адалдық кодексін ұстануы керек.

Білім алушылардың оқу жетістіктері (білім, білік, дағды және құзыреттілік) халықаралық тәжірибеде қабылданған сандық эквивалентті әріптік жүйеге сәйкес келетін (оң бағалар, кемуіне қарай, "А"-дан "D" – ге дейін және «қанағаттанарлықсыз» - "FХ", "F",) 100 балдық шкала бойынша және дәстүрлі жүйе бойынша бағаланады.

"" белгісіне сәйкес "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда білім алушы қорытынды бақылауды оқу пәнінің/ модульдің бағдарламасынан (тегін негізде) қайта өтпей-ақ қайта тапсыруға мүмкіндігі бар)

"F" белгісіне сәйкес "қанағаттанарлықсыз" деген баға алған жағдайда білім алушы осы оқу пәніне/модуліне қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды қайта тапсырады.

Басқа ЖОО-ға немесе басқа бағдарламаға ауысу кезінде транскриптке білім алушы оқыған барлық оқу пәндері және (немесе) модульдері, СМЖ 02.2007-2020 сәйкес "қанағаттанарлықсыз" баламасына сәйкес келетін FX және F бағаларын қоса алғанда, қорытынды бақылау (емтихан) бойынша алынған барлық бағалары көрсетіле отырып, міндетті түрде жазылады.

Аралық және қорытынды бақылаудың барлық жазбаша жұмыстары плагиатқа қарсы тексеруден өтеді. Жазбаша жұмыстарды көшіріп алуға тексеру туралы ереже. 

 1. ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАТТАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ САЯСАТЫ

Қорытынды аттестаттаудың мақсаты-жоғары оқу орны түлегінің кәсіби міндеттерді орындауға дайындық деңгейін және оның дайындығының білім беру бағдарламасы мен мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының талаптарына сәйкестігін анықтау.

Қорытынды аттестаттау жоғары білімнің білім беру бағдарламасының жалпы көлемінде кемінде 12 академиялық кредитті құрайды және дипломдық жұмысты немесе дипломдық жобаны жазу және қорғау түрінде өткізіледі.

Сонымен қатар, диссертацияның немесе дипломдық жобаның орнына келесі санаттағы адамдар үшін екі кешенді емтихан тапсырылады:

 1. денсаулық жағдайы бойынша стационарда ұзақ уақыт емделіп жатқандар;
 2. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар, оның ішінде мүгедек балалар, бала кезінен мүгедектер, I топтағы мүгедектер;
 3. жүкті немесе 2 жасқа дейінгі балаларды тәрбиелеуші;
 4. сырттай оқитын студенттер.

Кешенді емтихан тапсыру үшін білім алушы университет ректорының атына өтініш жазады және тиісті құжатты ұсынады.

Кешенді емтихан бағдарламасы жоғары білімнің білім беру бағдарламасына сәйкес еңбек нарығының талаптарына жауап беретін интеграцияланған білім мен негізгі құзыреттерді көрсетеді.

Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу мынадай қағидаттарды ұстануы тиіс:

 • Қорытынды аттестаттауға негізгі білім беру бағдарламасын толық көлемде игерген білім алушылар жіберіледі.
 • қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен жағдайда, оқу орнын бітірушіге тиісті дәреже беріледі және белгіленген үлгідегі диплом беріледі.
 • дипломдық жұмыстарды, магистрлік диссертацияларды қорғау аттестаттау комиссиясының ашық отырысында өткізіледі. 

Аттестациялық комиссия жұмысын ұйымдастыру (АК).

Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін білім деңгейі және әрбір ББ бойынша аттестаттау комиссиялары құрылады, университет ректорының бұйрығымен бекітіледі.

АК бір күнтізбелік жыл бойы әрекет етеді. АК жұмыс орнын бітіруші кафедра меңгерушісінің ұсынысы бойынша және АК төрағасының келісімі бойынша білім беру мекемесінің басшысы белгілейді.

АҚ-ны аттестаттау комиссиясының қызметін ұйымдастыратын және бақылайтын, бітірушілерге қойылатын талаптардың бірлігін қамтамасыз ететін Төраға басқарады.

АҚ төрағасы болып, әдетте, оқу орнында жұмыс істемейтін адам, тиісті бейіндегі ғылыми дәрежесі немесе ғылыми атағы бар адамдар, сондай-ақ осы бейіндегі кадрлардың тұтынушысы болып табылатын кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің жетекші мамандары тағайындалады. АК төрағасын университеттің Ғылыми кеңесі күнтізбелік бір жыл мерзімге бекітеді.

АК құру АК төрағасы бекітілгеннен кейін оқу орны басшысының бұйрығымен жүргізіледі. Аттестаттау комиссиялары оқу орнының оқытушыларынан және басқа мекемелерден шақырылған адамдардан: кәсіпорындардың, ұйымдар мен мекемелердің беделді мамандарынан, осы бейіндегі кадрларды тұтынушылардан, сондай-ақ басқа жоғары оқу орындарының жетекші оқытушылары мен ғылыми қызметкерлерінен құрылады. Аттестаттау комиссиясының саны 5 адамнан кем болмауы тиіс.

Аттестаттау комиссияларының құрамын және емтихандарды қабылдау және дипломдық жұмыстарды (жобаларды) қорғау, магистрлік диссертацияларды қорғау жөніндегі жауапты хатшыларды бітіруші кафедра ұсынады және оқу орны басшысының бұйрығымен бекітіледі.

Қорытынды аттестаттауды өткізу мерзімдері (қорғау және емтихандар кестесі) бітіртуші кафедраның ұсынысы бойынша белгіленеді, білім беру мекемесінің басшысы бекітеді және АК жұмысы басталғанға дейін кемінде бір ай бұрын студенттердің назарына жеткізіледі. ДЖ (ДЖ) тақырыптарын бекіту және студентті қорытынды аттестаттауға жіберу университет бойынша бұйрықпен (бұйрықтармен) жарияланады. 

АК негізгі функциялары:

 • түлектің дайындығының МЖМБС талаптарына сәйкестігін және оның дайындық деңгейін анықтау;
 • қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша дәреже беру және бітірушіге белгіленген үлгідегі тиісті диплом беру туралы шешім қабылдау;
 • студенттердің дайындығын жетілдіруге бағытталған АК жұмыс нәтижелері негізінде ұсыныстар әзірлеу.

АК отырысына бітіруші кафедра келесі құжаттарды ұсынады:

 • білім беру мекемесі басшысының студенттерді қорытынды аттестаттауға жіберу туралы бұйрығы;
 • білім алушының ЖОЖ орындау бойынша оқу жетістіктерінің жиынтық ведомосі;
 • қорытынды аттестаттау бағдарламасы.

Аттестаттау комиссиясы отырысының хаттамаларына комиссия төрағасы, барлық мүшелері және хатшысы қол қояды. Қорытынды аттестаттаудан өткен түлектерге біліктілік беру және білім туралы тиісті құжат беру туралы АК шешімі білім беру мекемесі басшысының бұйрығымен жарияланады. АК шешімі, егер оның отырысына төраға мен хатшыны қоса алғанда, оның құрамының кемінде үштен екісі қатысса, заңды болып есептеледі. Қорытынды аттестаттау аяқталғаннан кейін АК жыл сайынғы жұмыс туралы есеп жасайды, ол шығарушы кафедраның (факультет кеңесінің) отырысында талқыланады. Есепте мынадай ақпарат көрсетілуі тиіс:

 • аттестаттау комиссияларының сапалық құрамы;
 • студенттерді қорытынды аттестаттау түрлерінің тізімі;
 • осы бағыт бойынша студенттердің жалпы дайындық деңгейінің сипаттамасы;
 • үздік дипломдардың саны;
 • қорытынды аттестаттаудың әрбір түрі бойынша нәтижелерді талдау;
 • осы бағыт бойынша студенттерді дайындаудағы кемшіліктер;
 • қорытындылар мен ұсыныстар. 

АК негізгі функциялары:

Дипломдық жұмыстардың (жобалардың) басшылары болып тиісті бейіні бар оқытушылар және (немесе) кемінде 3 жыл жұмыс өтілі бар ұлттық біліктілік шеңберінің 8-деңгейіне сәйкес келетін мамандар тағайындалады. Дипломдық жобалардың (жұмыстардың) тақырыбын студент 3 курста базалық пәндерді меңгергеннен кейін эдвайзермен және бітіруші кафедра меңгерушісімен бірлесіп анықтайды. Дипломдық жұмыс Дипломдық жұмыс (жоба) туралы ережеге сәйкес ресімделеді. СО СМЖ 02.2007-2020 білім алушылардың білімін бақылау және қорытынды аттестаттауды өткізу.

Магистратураның/докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша қорытынды аттестаттау магистрлік диссертацияны (жобаны) / докторлық диссертацияны жазу және қорғау нысанында өткізіледі.

Магистрлік және докторлық диссертацияларға басшылықты білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарына (ҚР Білім және ғылым министрінің 05.06.2020 № 231 бұйрығы) сәйкес даярлау бағытының тиісті бейіні бойынша ғылыми дәрежесі бар оқытушы жүзеге асырады. СО СМЖ 02.2007-2020 білім алушылардың білімін бақылау және қорытынды аттестаттауды өткізу. 

 1. АКАДЕМИЯЛЫҚ ҰТҚЫРЛЫҚТЫ ИНТЕРНАЦИОНАЛДАНДЫРУ САЯСАТЫ 

ЖОО деңгейіндегі интернационалдылық – бұл ұлттық ЖОО-ны интернационалдыққа айналдыру, оқыту мен зерттеу сапасын арттыру және қажетті құзыреттерге қол жеткізу мақсатында халықаралық аспектіні университетті басқарудың барлық компоненттеріне қосу процесі. Қазіргі уақытта университетті интернационализациялау қазіргі университеттің бәсекеге қабілеттілігінің маңызды сипаттамаларының бірі ретінде қарастырылады, ал интернационалдылық көрсеткіштері, сәйкесінше, университет тиімділігінің басқа көрсеткіштерінің арасында үлкен салмаққа ие.

Университеттегі білім берудің интернационалдылығы мен академиялық ұтқырлығының негізгі бағыттары:

 • мәдениетаралық коммуникация элементтерін ескеретін жаңа бағдарламалар мен курстар әзірлеу; шет тілдерін оқыту; қашықтықтан оқытуды қоса алғанда, жаңа технологияларды пайдалану; ағылшын тілінде оқытылатын пәндер санын ұлғайту (ҚАТУ-да көптілді білім беруді ұйымдастыру туралы ереже);
 • қосымша құзыреттер мен кредиттерді игеру мақсатында мемлекетаралық және жоғары оқу орындары арасындағы келісімдер негізінде студенттермен алмасу;
 • оқытушылардың тағылымдамаларын ұйымдастыру және алмасу (академиялық және ғылыми-зерттеу жұмысында тәжірибе алмасу);
 • бірлескен білім беру бағдарламаларын іске асыру;
 • қос дипломды білім беру бағдарламаларын іске асыру;
 • бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу;
 • білім беру сапасын бағалау, сертификаттау, білім беру процесінің сапасын тану және бағалау саласындағы ынтымақтастықты дамыту, білім беруде халықаралық стандарттар жүйесін енгізу, білім туралы құжаттарды тану.
 • шет тілдерінде білім беру бағдарламаларын, пәндер курстарын әзірлеу және қалыптастыру;
 • шетелдік студенттерді "С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ" КеАҚ оқуға түсуге дайындау үшін тілдік бағдарламаларды (қазақ, орыс тілдерінде) ұйымдастыру және іске асыру.

Шетелдік студенттерді қабылдау, алмасу бағдарламаларын ұйымдастыру, сондай-ақ жеке студенттік ұтқырлықты ұйымдастыру Білім алушылардың сыртқы академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру туралы ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

Оқытушылар алмасу, бірлескен оқу және ғылыми-зерттеу бағдарламаларын, тағылымдамаларды құру және өткізу, қарқынды тілдік курстар мен жазғы мектептерді ұйымдастыру ПОҚ академиялық ұтқырлығын ұйымдастыру туралы ережеге және Дәріс оқуға шетелдік ғалымдар мен профессорларды тарту туралы ережеге сәйкес жүргізіледі.